Ngày 26/6/2016, đỉnh Núi Chúa đã được nhóm Bụi Phan Rang gắn chóp để đánh dấu

Ngày 26/6/2016, đỉnh Núi Chúa đã được nhóm Bụi Phan Rang gắn chóp để đánh dấu

Ngày 26/6/2016, đỉnh Núi Chúa đã được nhóm Bụi Phan Rang gắn chóp để đánh dấu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *